0
Košík je prázdny
0

  Obchodné podmienky

  13.06.2023

   

  Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) platia pre nákup tovaru od spoločnosti BORGY CZ, a.s., IČO: 289 59 442, so sídlom Dittrichova 346/4, 120 00 Praha Nové Mesto, ktorá je spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe oddiel B, vložka 15548.

   

  VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v rámci uzavretých zmluvných vzťahov.

   

  V prípade zmlúv uzatváraných prostredníctvom internetového obchodu (ďalej tiež „eshopu“) na webovej doméne: www.borgy.cz, alebo elektronickou poštou, má kupujúci možnosť zoznámiť sa s týmito VOP, vrátane Reklamačného poriadku, pred odoslaním svojej objednávky a je na ne dostatočne vopred upozornený. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa s týmito VOP, vrátane Reklamačného poriadku, zoznámil a že s nimi súhlasí. V prípade zmlúv uzatváraných iným spôsobom, je kupujúci s týmito VOP, vrátane Reklamačného poriadku zoznamovaný spôsobom uvedeným v týchto VOP.

   

  Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP zák. č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) a zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení. Pokiaľ zmluvnou stranou nie je spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP občianskym zákonníkom.

   

   

  I. Výkladové ustanovenia na účely kúpnych zmlúv

   

  1.1. Predávajúci - obchodná spoločnosť BORGY CZ, a.s., IČO 289 59 442, so sídlom Trojanova 2022/12, 120 00 Praha Nové Mesto, ktorá je spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe oddiel B, vložka 15548 (ďalej len ). Predávajúci sa zaoberá predajom predovšetkým elektroniky a domácich spotrebičov, a to ako ďalším predajcom, tak aj konečným spotrebiteľom. Predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných predajcov elektroniky a domácich spotrebičov dodáva kupujúcim tovar alebo poskytuje služby. Ďalšie informácie o predávajúcim sú uvedené v sekcii „Kontakty“.

   

  1.2. Kupujúci - je zákazníkom predávajúceho. Vzhľadom na platnú právnu úpravu sa rozlišuje medzi kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom a kupujúcim, ktorý spotrebiteľom nie je.

   

  1.3. Spotrebiteľ – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania (ďalej len „spotrebiteľ“). Spotrebiteľ pri zahájení obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

   

  1.4. Podnikateľ – je kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom (ďalej tiež „podnikateľ“). Podnikateľom je osoba, ktorá samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť samostatnú zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom robiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku a tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho podnikanie, príp. osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

   

  1.5. Predajca elektroniky a domácich spotrebičov - podnikateľ, ktorý kupuje tovar od predávajúceho za účelom, aby ho sám predával ďalším subjektom. Je povinný predložiť predávajúcemu doklady o svojom podnikateľskom oprávnení a o svojej právnej subjektivite (výpis z obchodného registra, kópiu živnostenského listu, registráciu k DPH) a je povinný tieto údaje priebežne predávajúcemu aktualizovať.

   

   

  II. Uzavretie kúpnej zmluvy

   

  2.1. Objednávať tovar ponúkaný predávajúcim je možné nasledujúcimi spôsobmi:

   

  • prostredníctvom elektronického obchodu na webovej doméne: www.borgy.cz,

  • elektronickou poštou na e-mailovej adrese: eshop@borgy.cz,

  • osobne, alebo

  • telefonicky.

   

  Uzavretie zmluvy prostredníctvom elektronického obchodu:

  2.2. V prípade, že je kupujúcim spotrebiteľ, považuje sa za ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na jeho webové stránky. K uzavretiu kúpnej zmluvy potom dochádza na základe riadne vyplnenej a prostredníctvom elektronického obchodu na webovej doméne: www.borgy.cz odoslanej objednávky spotrebiteľom, a to okamihom prijatia takejto objednávky predávajúcim. Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou sa vylučuje.

   

  Uzavretú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť, alebo rušiť iba na základe dohody oboch strán alebo na základe zákonných dôvodov.

   

  2.3. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je spotrebiteľovi, rovnako tak ako kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom, umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť spotrebiteľa/kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky . Objednávku odošle spotrebiteľ/kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, predávajúcemu kliknutím na tlačidlo označené nápisom „záväzne objednať“.

   

  2.4. Prijatie objednávky predávajúci, v zmysle § 1827 ods. 1 Občianskeho zákonníka, bezodkladne potvrdí spotrebiteľovi informatívnou správou na spotrebiteľom v objednávke zadaný e-mail; na vznik zmluvy však táto informatívna správa nemá vplyv a toto potvrdenie nie je akceptáciou návrhu na uzavretie zmluvy.

   

  2.5. Spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky zoznámiť s celkovou cenou tovaru, vrátane DPH a všetkých ďalších poplatkov (napr. recyklačný poplatok, tzv. PHE, apod.). Táto cena bude uvedená v objednávke spotrebiteľa av správe predávajúceho potvrdzujúca prijatie objednávky tovaru v zmysle bodu 2.4. týchto VOP.

   

  2.6. Spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky zoznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka tovaru alebo cena tovaru v platnosti. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci spotrebiteľovi vopred potvrdí telefonicky/e-mailom cenu takéhoto tovaru a termín jeho dodania. Túto cenu je predávajúci oprávnený meniť vzhľadom na aktuálnu situáciu na trhu av závislosti od vývoja kurzu českej koruny voči zahraničným menám. Pokiaľ bude cena v dôsledku situácie na trhu alebo v dôsledku vývoja kurzu českej koruny voči zahraničným menám navýšená podstatným spôsobom, má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Spotrebiteľ musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že sa jedná o tovar na objednávku, u ktorého k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu upresnenia ponuky zo strany predávajúceho a akceptácie tohto upresnenia spotrebiteľom. Pokiaľ spotrebiteľ s upresnením ponuky predávajúcim nesúhlasí, upresnenie ponuky predávajúcemu nepotvrdí a objednávka spotrebiteľa tak nebude realizovaná.

   

  2.7. V prípade, že kupujúcim nie je spotrebiteľ, považuje sa za ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy odoslanie vyplnenej objednávky tovaru zo strany kupujúceho predávajúcemu. K uzavretiu kúpnej zmluvy potom dochádza okamihom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s objednávkou kupujúcemu. Tento záväzný súhlas predávajúceho bude vykonaný e-mailovou formou na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke. Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou sa vylučuje.

   

  Uzavretie zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty:

  2.8. V prípade, že je kupujúcim spotrebiteľ, považuje sa za ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na jeho webové stránky. K uzavretiu kúpnej zmluvy potom dochádza na základe objednávky tovaru urobenej spotrebiteľom e-mailovou formou a zaslanej spotrebiteľom predávajúcemu na adresu: eshop@borgy.cz. Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou sa vylučuje. Aby bola objednávka považovaná za objednávku záväznú, je potrebné, aby z nej najmä vyplývali nasledujúce údaje:

   

  • druh objednávaného tovaru (kód a názov tovaru podľa cenníka),

  • jednotková cena tovaru,

  • množstvo objednávaného tovaru,

  • spotrebiteľom zvolený spôsob odberu/dopravy tovaru,

  • dodacia adresa,

  • spotrebiteľom zvolený spôsob úhrady ceny tovaru,

  • meno, priezvisko a bydlisko spotrebiteľa,

  • výslovné vyhlásenie spotrebiteľa o tom, že sa oboznámil s týmito VOP, vrátane Reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí.

   

  K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza okamihom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s objednávkou kupujúcemu.

   

  2.9. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci spotrebiteľovi vopred potvrdí telefonicky/e-mailom cenu takéhoto tovaru a termín jeho dodania. Túto cenu je predávajúci oprávnený meniť vzhľadom na aktuálnu situáciu na trhu av závislosti od vývoja kurzu českej koruny voči zahraničným menám. Pokiaľ bude cena v dôsledku situácie na trhu alebo v dôsledku vývoja kurzu českej koruny voči zahraničným menám navýšená podstatným spôsobom, má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Spotrebiteľ musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že sa jedná o tovar na objednávku, u ktorého k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu upresnenia ponuky zo strany predávajúceho a akceptácie tohto upresnenia spotrebiteľom. Pokiaľ spotrebiteľ s upresnením ponuky predávajúcim nesúhlasí, upresnenie ponuky predávajúcemu nepotvrdí a objednávka spotrebiteľa tak nebude realizovaná.

   

  2.10. V prípade, že kupujúcim nie je spotrebiteľ, považuje sa za ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy odoslanie e-mailovej objednávky tovaru zo strany kupujúceho predávajúcemu na adresu: objednavky@borgy.cz. Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou sa vylučuje. Aby bola objednávka považovaná za objednávku záväznú, je potrebné, aby z nej najmä vyplývali nasledujúce údaje:

   

  • druh objednávaného tovaru (kód a názov tovaru podľa cenníka),

  • jednotková cena tovaru,

  • množstvo objednávaného tovaru,

  • kupujúcim zvolený spôsob odberu/dopravy tovaru,

  • dodacia adresa,

  • kupujúcim zvolený spôsob úhrady ceny tovaru,

  • názov/obchodná firma a sídlo kupujúceho,

  • IČO a DIČ, ak je kupujúci registrovaný ako platiteľ DPH,

  • výslovné vyhlásenie kupujúceho o tom, že sa oboznámil s týmito VOP, vrátane Reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí.

   

  K uzavretiu kúpnej zmluvy potom dochádza okamihom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s objednávkou kupujúcemu.

   

   

  Uzavretie zmluvy telefonicky:

  2.11. V prípade, že je kupujúcim spotrebiteľ, považuje sa za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na jeho webové stránky. K uzavretiu kúpnej zmluvy potom dochádza na základe telefonickej objednávky spotrebiteľa, ktorá je predávajúcim spotrebiteľovi telefonicky potvrdená. Predávajúci je povinný v rámci tohto telefonického rozhovoru poskytnúť kupujúcemu údaje v zmysle ustanovenia § 1811 ods. 2 písm. a), b), c) ag) a § 1820 ods. 1 písm. b), c) a h) občianskeho zákonníka. Ostatné údaje v zmysle ustanovenia § 1811 ods. 2 písm. d), e), f), príp. h) a i) a § 1820 ods. 1 písm. a), d), e), f), g), i), j) Občianskeho zákonníka oznámi predávajúci spotrebiteľovi v textovej podobe najneskôr do doby plnenia. Spotrebiteľ bezodkladne e-mailom potvrdí predávajúcemu, že sa oboznámil s týmito VOP, vrátane Reklamačného poriadku.

   

  2.12. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci spotrebiteľovi vopred potvrdí telefonicky/e-mailom cenu takéhoto tovaru a termín jeho dodania. Túto cenu je predávajúci oprávnený meniť vzhľadom na aktuálnu situáciu na trhu av závislosti od vývoja kurzu českej koruny voči zahraničným menám. Pokiaľ bude cena v dôsledku situácie na trhu alebo v dôsledku vývoja kurzu českej koruny voči zahraničným menám navýšená podstatným spôsobom, má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Spotrebiteľ musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že sa jedná o tovar na objednávku, u ktorého k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu upresnenia ponuky zo strany predávajúceho a akceptácie tohto upresnenia spotrebiteľom. Pokiaľ spotrebiteľ s upresnením ponuky predávajúcim nesúhlasí, upresnenie ponuky predávajúcemu nepotvrdí a objednávka spotrebiteľa tak nebude realizovaná.

   

  2.13. V prípade, že kupujúcim nie je spotrebiteľ, považuje sa za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy telefonická objednávka kupujúceho. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy potom dochádza na základe telefonického potvrdenia tejto objednávky predávajúcim. Kupujúci bezodkladne e-mailom potvrdí predávajúcemu, že sa oboznámil s týmito VOP, vrátane Reklamačného poriadku.

   

   

  III. Ceny tovaru

   

  3.1. V on-line e-shope na webovej doméne: www.borgy.cz sú vždy aktuálne a platné ceny tovaru ponúkaného predávajúcim. Všetky ceny tovaru platia do odvolania predávajúcim, alebo do vypredania zásob.

   

  3.2. Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky. V prípade, že sa výška DPH do uzavretia kúpnej zmluvy, popr. do odoslania tovaru, zmení, je kupujúci povinný, s prihliadnutím na zvolený spôsob platby, uhradiť nedoplatok kúpnej ceny, popr. predávajúci bezodkladne zašle kupujúcemu e-mailom správu s výzvou o oznámení, kam je možné vrátiť kupujúcemu preplatok kúpnej ceny.

   

  3.3. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase učinenia objednávky, ak tieto VOP neurčujú inak. Súčasťou dodávky tovaru je riadny daňový doklad.

   

  3.4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza (v zmysle § 2132 a nasl. Občianskeho zákonníka) na kupujúceho[HP1]  až v okamihu, keď v plnej výške uhradí kúpnu cenu v celej jej výške, jej prípadné príslušenstvo a všetky ďalšie pohľadávky predávajúceho voči nemu súvisiace s dodaním objednaného tovaru. Ak sa kupujúci dostane do omeškania s úhradou kúpnej ceny za dodaný tovar viac ako 30 dní po splatnosti, súhlasí kupujúci s tým, že predávajúci je oprávnený zakázať mu akékoľvek ďalšie nakladanie s dodaným tovarom. V prípade podnikateľa má predávajúci navyše právo v takom prípade vstúpiť do podnikateľských priestorov podnikateľa a nezaplatený tovar si vziať späť, pričom podnikateľ hradí všetky dopravné, personálne a administratívne náklady predávajúceho s týmto spojené.

   

   

  IV. Platobné podmienky

   

  Možnosti úhrady kúpnej ceny zo strany kupujúceho sú:

  • platba vopred bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený v e-shope na webovej doméne: www.borgy.cz. Kúpnu cenu za tovar zaplatí kupujúci predávajúcemu pred odoslaním tovaru, v opačnom prípade nebude tovar odoslaný, popr. odovzdané. Tento spôsob úhrady je považovaný za zálohovú platbu na úhradu kúpnej ceny;

   

  • platba na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od kupujúceho prepravcu);

   

  • platba na faktúru so splatnosťou kúpnej ceny (len po vzájomnej dohode predávajúceho s kupujúcim).

   

   

  V. Dodacie podmienky

   

  5.1. Tovar je možné kupujúcemu dodať nižšie uvedenými spôsobmi, spôsob dodania tovaru volí kupujúci pri svojej objednávke:

   

  • osobný odber - tovar môže prevziať iba kupujúci, alebo ním splnomocnená osoba, v sklade predávajúceho na adrese: BORGY CZ, Zápy 4 (areál RTK), Zápy. V takom prípade sa kupujúci, alebo ním splnomocnená osoba, musí dostatočne identifikovať a preukázať svoju totožnosť platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom. Splnomocnená osoba musí tiež preukázať svoje oprávnenie na odber tovaru;

   

  • zaslanie prepravnou službou na území v Českej republike: Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou Geis (General Parcel). Prepravca General Parcel bežne dodáva zásielky kamkoľvek do SR do 24 hodín (pri objednávke uskutočnenej do 12:00 a v prípade, že je tovar skladom, je zásielka obvykle doručená nasledujúci pracovný deň). Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky. Cenník je k dispozícii na webovej doméne www.borgy.cz. Náklady na prepravu znáša kupujúci;

   

  5.2. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je povinný (spotrebiteľovi, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s prepravcom stav zásielky tovaru (napr. počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom ak je zásielka takou páskou vybavená, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

   

  5.3. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné bezodkladne nahlásiť e-mailom na e-mailovú adresu: reklamace@borgy.cz, spísať s prepravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje spotrebiteľa práva vec reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že z jeho strany bolo plnené riadnym spôsobom.

   

   

  VI. Práva z chybného plnenia kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom

   

  6.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia spotrebiteľovi sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi, najmä ustanoveniami § 1914 – 1925, § 2099 – 2117 a § 2161[HP2]  – 2174 Občianskeho zákonníka.

   

  6.2. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že tovar nemá pri jeho prevzatí spotrebiteľom vady. Predovšetkým predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že v čase, keď spotrebiteľ tovar prevzal:

   

  • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali a ak chýba takáto dohoda, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal, alebo ktoré spotrebiteľ očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané;

   

  • sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa;

   

  • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke, alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;

   

  • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

   

  • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

   

  6.3. Pokiaľ tovar dodaný predávajúcim spotrebiteľovi nemá vlastnosti uvedené v bode 6.2. týchto VOP, má spotrebiteľ právo požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané. V prípade, že sa vada týka iba súčasti tovaru, môže spotrebiteľ požadovať iba výmenu súčasti; ak to nie je možné, má právo od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ je to vzhľadom k povahe vady neúmerné, predovšetkým ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu jeho súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.

   

  6.4. Pokiaľ spotrebiteľ neodstúpi od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, ak mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti.

   

  6.5. Právo z vadného plnenia spotrebiteľovi nepatrí, pokiaľ spotrebiteľ pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak spotrebiteľ vadu sám spôsobil.

   

  6.6. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od jeho prevzatia. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí tovaru.

   

  6.7. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady, vrátane zodpovednosti za vady kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom, sú upravené v Reklamačnom poriadku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP.

   

   

  VII. Odstúpenie od zmluvy

  A) Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom

   

  7.1. V prípade, že je zmluva uzavretá dištančným spôsobom, má spotrebiteľ právo, v súlade s ustan. § 1829[HP3]  ods. 1 Občianskeho zákonníka, ods.1. Občianskeho zákonníka, odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, že je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Spotrebiteľ má právo v tejto lehote odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. V prípade odstúpenia od zmluvy nesie spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru. Spotrebiteľ v takom prípade znáša aj náklady za vrátenie tohto tovaru predávajúcemu, pokiaľ tovar nemôže byť pre svoju povahu vrátený obvyklou poštovou cestou.

   

  7.2. Ak si spotrebiteľ praje v zmysle bodu 7.1. týchto VOP odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, kontaktuje predávajúceho a písomne mu oznámi, že odstupuje od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť určité, čo do identifikácie kúpnej zmluvy, od ktorej je odstupované (ideálne teda s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí).

   

  7.3. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť aj vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto VOP. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ zaslať na adresu sídla predávajúceho, na adresu jeho skladu alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho eshop@borgy.cz. V prípade, že dôjde k odstúpeniu spotrebiteľa od zmluvy prostredníctvom vyplnenia a odoslania vzorového formulára na webových stránkach predávajúceho, potvrdí predávajúci spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatie.

   

  7.4. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, zašle predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy tovar, ktorý od predávajúceho obdržal. Náklady na vrátenie tovaru, nesie spotrebiteľ. Ustanovenie zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní nie je možné chápať ako bezplatné zapožičanie tovaru. Tovar je spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal, a to vrátane prípadných darčekov poskytnutých spolu s tovarom. Darovacia zmluva je medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzavretá s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, darovacia zmluva stráca platnosť a spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom, vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky. Pokiaľ to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar alebo darček zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť predávajúcemu peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Pokiaľ je vrátený tovar poškodený len čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia len takto poníženú kúpnu cenu. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

   

  7.5. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru, ktoré od spotrebiteľa na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, akým tieto peňažné prostriedky prijal . Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasil a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Pokiaľ spotrebiteľ zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu spôsobu dodania tovaru. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, ako mu spotrebiteľ vráti tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

   

  7.6. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá spotrebiteľ v zmysle ustan[HP4] . § 1837 Občianskeho zákonníka najmä, v prípade zmlúv:

  • o dodávke tovaru, ktorého cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho ak ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

   

  • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

   

  • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

   

  • o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných ako vyžiadaných opráv či dodania iných než vyžiadaných náhradných dielov,

   

  • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

   • o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,

   

  • o dodaní digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

   

  B) Odstúpenie od zmluvy podnikateľom (kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom)

   

  7.7. V prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľom, je odstúpenie od zmluvy možné iba v zákonom stanovených prípadoch.

   

  7.8. Kupujúcemu môže byť zo strany predávajúceho poskytnutá možnosť vykonať odstúpenie od zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruke a aktuálnej hodnote vráteného tovaru. Stav tovaru je vždy zhodnotený predávajúcim. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

   

   

  VIII. Bezpečnosť a ochrana informácií

   

  8.1. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré sú mu zo strany kupujúceho oznámené, považuje za dôverné informácie, ktoré budú použité iba na uskutočnenie plnenia zmluvy uzavretej medzi ním a kupujúcim. Predmetné dôverné informácie nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe, a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (tj. najmä oznámenie mena a priezviska kupujúceho, telefónneho kontaktu a adresy dodania).

   

  8.2. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom realizácie objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom znení .

   

  8.3. Kupujúci odoslaním svojej objednávky predávajúcemu udeľuje predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov v databáze predávajúceho pre účely splnenia uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

   

  8.4. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

   

   

  IX. Otváracia doba

   

  9.1. Otváracia doba skladu predávajúceho na adrese: BORGY SK, Zápy 4 (areal RTK), Zápy, je:

   

  pondelok – štvrtok: od 9.00 hod. do 16.30 hod.

  piatok: od 9:00 hod. do 15:00 hod.

   

  Cez soboty, nedele a štátne sviatky (aj v prípade, že termín štátneho sviatku pripadne na pracovný deň) je sklad predávajúceho zatvorený.

   

  9.2. Prostredníctvom internetového obchodu na webovej doméne: www.borgy.cz je možné robiť objednávky 24 hod. denne, a to po 7 dní v týždni.

   

  Príjem objednávok pre expedíciu do druhého pracovného dňa po SR je do 12:00 hod., za predpokladu, že objednávaný tovar je skladom.

   

   

  X. Záručné podmienky

   

  10.1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list obvykle slúži nákupný doklad.

   

  10.2. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP ako príloha č. 1.

   

   

  XI. Spoločné a záverečné ustanovenia

   

  11.1. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto VOP sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu na webovej doméne: www.borgy.cz a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

  11.2. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) na uskutočnenie objednávky, resp. uzavretie zmluvy, sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa. Kupujúci tieto náklady hradí sám.

   

  11.3. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy do iného jazyka, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov je rozhodný výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

   

  11.4. Individuálna kúpna zmluva uzavretá s kupujúcim je nadradená týmto VOP.

   

  11.5. Objednávka spotrebiteľa je po svojom potvrdení ako uzavretá zmluva medzi spotrebiteľom a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný spotrebiteľovi. Predávajúci bezprostredne po uzavretí zmluvy zašle spotrebiteľovi na jeho e-mailovú adresu jedno vyhotovenie zmluvy.

   

  11.6. Kupujúci si je vedomý toho, že mu kúpi tovar, ktorý je v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade zvláštnou zmluvou dohodnuté inak.

   

  11.7. Právny pomer vzniknutý na základe zmluvy a akékoľvek spory medzi zmluvnými stranami vyplývajúce zo zmluvy alebo vzniknuté v súvislosti so zmluvou, budú zmluvné strany riešiť najprv zmierlivo. Ak sa nepodarí zmierneho riešenia dosiahnuť do jedného mesiaca odo dňa, keď niektorá zo strán oznámi svoje presvedčenie o existencii sporu alebo svoj návrh na jeho riešenie, bude spor riešený výhradne podľa platného práva Slovenskej republiky všeobecným súdom.

   

  11.8. Ak sa nepodarí nájsť zmierlivé riešenie, je možné prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom riešiť aj mimosúdnou cestou. Kupujúci spotrebiteľ sa môže v takom prípade obrátiť na príslušný subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánska 15, 120 00 Praha 2. Bližšie informácie týkajúce[HP5]  sa mimosúdneho riešenia sporov a tohto subjektu možno nájsť na jeho internetovej stránke adrese http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelských-sporu-adr/ alebo https://adr.coi.cz/sk.

   

  11.9. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP sú jeho prílohy:

   

               Príloha č. 1 – Reklamačný poriadok

               Príloha č. 2 – Vzorový formulár pre odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

   

  11.10. Tieto VOP sú platné od 14. 9. 2016 a rušia všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

   

   

  Za spoločnosť BORGY CZ, a.s. schválil David Voborník. Vypracované v súlade so zák. č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom a zák. č. 634/1992, o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení.