0
Košík je prázdny
0

  Informácie o spracovanie osobných údajov a poučenie subjektov údajov o ich právach

  13.06.2023

  Naša spoloenos? BORGY CZ, a.s., IEO 28959442, so sídlom Dittrichova 346/4, 120 00 Praha Nové Mesto, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v[HP1]  Prahe pod sp. zn. B 15548, Vás týmto v súlade s elánkom 13 a nasl. nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) e. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o vo3nom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ialej len GDPR), ako správca osobných údajov poskytuje informácie súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov a poueenie o právach, ktoré v súvislosti s ním máte.

  V záležitostiach týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktova?:

  • prostredníctvom e-mailovej adresy info@borgy.cz,

  • telefonicky na eísle +420 326 312 591 alebo

  • písomne na adrese Zápy 4, 250 01 Zápy.

  Zásady spracovania osobných údajov

  Pri spracovaní Vašich osobných údajov ctíme a rešpektujeme vysoké štandardy ochrany osobných údajov a dodržiavame najmä nasledujúce zásady:

  • osobné údaje spracovávame vždy pre jasne a zrozumite3ne stanovený úeel, stanovenými prostriedkami, stanoveným spôsobom a po dobu, ktorá je nevyhnutná s oh3adom na úeel ich spracovania;

  • spracovávame iba presné osobné údaje;

  • osobné údaje spracovávame spôsobom, ktorý zais?uje bezpeenos? týchto údajov a zabraouje neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Vašim osobným údajom, k ich zmene, znieeniu, strate, neoprávneným prenosom, spracovaniu ei inému zneužitiu;

  • vždy Vás zrozumite3ne informujeme o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich nárokoch na presné a úplné informácie o okolnostiach tohto spracovania, ako aj o Vašich ialších súvisiacich právach;

  • dodržiavame zodpovedajúce technické a organizaené opatrenia, aby bola zaistená úroveo zabezpeeenia zodpovedajúca všetkým možným rizikám;

  • všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s Vašimi osobnými údajmi, majú povinnos? dodržiava? mleanlivos? o informáciách získaných v súvislosti so spracovaním týchto osobných údajov.

  Úeel spracovania osobných údajov

  Ako správca naša spoloenos? spracováva osobné údaje na nižšie uvedené úeely, ak je to nevyhnutné pre:

  • splnenie zmluvy alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy (elánok 6 ods. 1 písm. b) GDPR);

  • splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na správcu vz?ahuje (elánok 6 ods. 1 písm. c) GDPR);

  • oprávnené záujmy našej spoloenosti ei tretej strany, a to najmä zabezpeeenie ochrany majetku ei iných práv, vymáhanie dlžných poh3adávok a nárokov, bezpeenos? na pracovisku (elánok 6 ods. 1 písm. c) GDPR);

  • plnenie povinností a výkon osobitných práv správcu alebo subjektu práv v oblasti pracovného práva a práva v oblasti sociálneho zabezpeeenia a sociálnej ochrany (elánok 9 ods. 2 písm. b) GDPR);

  • preventívneho alebo pracovného lekárstva, na posúdenie pracovnej schopnosti zamestnanca, lekárskej diagnostiky, poskytovania zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti ei lieeby alebo riadenia systémov a služieb zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti (elánok 9 ods. 2 písm. h) GDPR); a

  • archivácia vo verejnom záujme, vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické úeely (elánok 9 ods. 2 písm. j) GDPR).

  Kategórie osobných úeelov spracovávaných na vyššie uvedené úeely

  V súlade s vyššie uvedenými úeelmi naša spoloenos? môže spracováva? nižšie uvedené kategórie osobných údajov našich klientov (kupujúcich) a obchodných partnerov:

  • meno a priezvisko;

  • adresa miesta pobytu, prípadne dorueovacia adresa;

  • emailová adresa;

  • telefónne eíslo;

  • druh a špecifikácia odobraného tovaru;

  • cena a objem odobraného tovaru;

  • údaje súvisiace s plnením zmluvného vz?ahu (IEO, DIE, adresa sídla alebo miesta podnikania, fakturaená adresa, bankové spojenie),

  • kamerové záznamy z priestorov našej spoloenosti (priestory, kde sú kamery umiestnené, sú vždy vidite3ne oznaeené);

  • údaje z komunikácie medzi našou spoloenos?ou a subjektom údajov;

  U zamestnancov to môžu by? ialej:

  • rodné eíslo;

  • akademický titul;

  • eíslo bankového úetu;

  • údaje o zdravotnej pois?ovni;

  • údaje o sociálnom poistení;

  • rodinné pomery;

  Zdroj osobných údajov

  Všetky spracovávané osobné údaje pochádzajú výluene od subjektov týchto údajov alebo z verejne prístupných zdrojov.

   

  Doba uloženia

  Vaše osobné údaje archivujeme poeas plnenia zmluvy, plynutia záruenej lehoty za dodaný tovar a ialej 4 roky odo doa uplynutia poslednej záruenej lehoty na dodaný tovar.

  Faktúry vystavené našou spoloenos?ou sú v súlade s § 35 zákona e. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty, archivované po dobu 10 rokov od konca zdaoovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutoenilo. Z dôvodu nutnosti doloži? právne dôvody pre vytavenie faktúr sú po dobu 10 rokov odo doa ukoneenia zmluvy archivované aj zákaznícke zmluvy.

  Kamerové záznamy z priestorov našej spoloenosti a jej okolia sú spracovávané po dobu 90 dní odo doa ich obstarania.

  Spracovanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných našou spoloenos?ou

  V prípade, že máte vo svojom internetovom prehliadaei povolené cookies, spracovávame o oom záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných našou spoloenos?ou, a to na úeely lepšej prevádzky našej stránky a na úeely našej internetovej reklamy.

  Spracovanie údajov z cookies je možné zamedzi? nastavením webového prehliadaea.

  Kategória príjemcov osobných údajov

  Naša spoloenos? pri plnení využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Pokia3 títo dodávatelia spracovávajú osobné údaje odovzdané našou spoloenos?ou, majú postavenie spracovate3ov osobných údajov a odovzdané údaje spracovávajú iba v rámci pokynov našej spoloenosti. Inak ich využi? nesmie. Ide najmä o služby pois?ovní, znalcov, advokátov, audítorov, daoových poradcov ei správcov IT systémov.

  Uvedené subjekty vždy starostlivo vyberáme a dbáme na splnenie prísnych povinností k ochrane zabezpeeenia Vašich osobných údajov, kedy s nimi uzatvárame zmluvy o spracovaní osobných údajov, ak nedostaeuje zákonná mleanlivos? týchto subjektov stanovená príslušnými právnymi predpismi. Ide o spoloenosti so sídlom na území Eeskej republiky alebo v elenských štátoch Európskej únie, ktoré zdie3ajú rovnaké štandardy ochrany osobných údajov ako Eeská republika.

  Právo na prístup k Vašim osobným údajom

  Ako subjekt údajov máte právo požadova?, aby sme Vám oznámili, ei spracovávame Vaše osobné údaje (el. 15 GDPR).

  Ak áno, máte právo získa? prístup k týmto osobným údajom. Môžete požadova? aj niektoré ialšie informácie oh3adom ich spracovania, ako sú napríklad úeely spracovania, oznámenie kategórií dotknutých osobných údajov alebo oznámenie plánovanej doby, poeas ktorej budú osobné údaje uložené, a ak nie je možné ju urei?, potom aspoo kritérií použitých na jej stanovenie a pod.

  V prípade žiadosti o poskytnutie kópie spracovávaných osobných údajov Vám môžu by? za všetky ialšie kópie, nad rámec prvej, úetované primerané administratívne náklady.

  Právo odvola? súhlas so spracovaním osobných údajov

  Pokia3 je spracovanie Vašich osobných údajov založené na Vašom dobrovo3nom súhlase, máte právo svoj súhlas kedyko3vek odvola?.

  Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnos? spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním, ani zákonnos? spracovania založená iným právnym dôvodom uvedeným v elánku 6 GDPR ako je Váš dobrovo3ný súhlas.

  Právo na opravu

  Jednou zo základných zásad spracovania osobných údajov je ich presnos?. Pokia3 sa domnievate, že sú Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, nepresné, môžete žiada? ich opravu (el. 16 GDPR). Dotknuté osobné údaje na Vašu žiados? overíme a prípadnú nepresnos? opravíme.

  S prihliadnutím na úeel spracovania môžete žiada? tiež doplnenie neúplných osobných údajov.

  Právo na výmaz

  Pokia3 je daný niektorý z dôvodov stanovených v GDPR a zároveo nie je spracovanie Vašich osobných údajov nevyhnutné s oh3adom na niektorú z okolností, ktorá uplatnenie tohto práva pod3a GDPR vylueuje, máte právo požadova?, aby sme vymazali (zlikvidovali) Vaše osobné údaje a ialej ich neuchovávali.

  Medzi dôvody, pre ktoré môžete žiada? výmaz Vašich osobných údajov, patrí najmä skutoenos?, že Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na úeely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované. Ialej odvolanie udeleného súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov, pokia3 neexistuje žiadny iný právny dôvod na ich spracovanie (pozri tiež vyššie právo odvola? súhlas so spracovaním osobných údajov) alebo pokia3 by boli Vaše osobné údaje spracované protiprávne.

  Uplatnenie práva na výmaz vylueuje napríklad okolnos?, že ich spracovanie je nevyhnutné na plnenie uzavretej zmluvy alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy, na splnenie právnej povinnosti, ktorú našej spoloenosti ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy, alebo na úeely oprávnených záujmov našich ei tretej osoby ( napr. ochrana majetku, ureenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov).

  Právo na obmedzenie spracovania

  Ialej Vám môže vzniknú? právo požadova? obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, a to ak nastane niektorý z nižšie uvedených prípadov:

  • na dobu potrebnú na to, aby sme mohli overi? presnos? Vašich osobných údajov, ak budete popiera? ich presnos?,

  • spracovanie osobných údajov bude protiprávne a namiesto výmazu Vašich osobných údajov požiadate o obmedzenie ich použitia,

  • Vaše osobné údaje už nebudeme potrebova? na úeely spracovania, ale Vy ich budete požadova? na ureenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov,

  • ak vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov pod3a elánku 21 ods. 1 GDPR, a to na dobu, kým nebude overené, ei Vaše oprávnené dôvody prevažujú nad oprávnenými dôvodmi našej spoloenosti (pozri tiež právo vznies? námietku).

  Pokia3 by bolo spracovanie Vašich údajov obmedzené, môžu by? Vaše osobné údaje, s výnimkou ich uloženia, spracované iba s Vaším súhlasom, alebo z dôvodu ureenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo niektorého jej elenského štátu.

  Právo na oznámenie opravy, výmazu alebo obmedzenia spracovania osobných údajov

  Pokia3 došlo k oprave, výmazu alebo obmedzeniu spracovania Vašich osobných údajov, môžete požadova?, aby sme Vás informovali o príjemcoch Vašich osobných údajov, ktorým sme túto skutoenos? oznámili, s výnimkou prípadov, kei je takéto oznámenie nemožné alebo vyžaduje neprimerané úsilie.

  Právo na prenosite3nos? osobných údajov

  V prípade osobných údajov spracovávaných na základe Vášho dobrovo3ného súhlasu alebo na základe zmluvy, pri ktorých zároveo prebieha ich spracovanie automatizovane, máte právo preda? tieto údaje inému správcovi. Ak to bude technicky uskutoenite3né, môžete tiež žiada?, aby sme Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a ktoré sa Vás týkajú, odovzdali priamo inému správcovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo eitate3nom formáte.

  Právom na prenosnos? údajov však nesmú by? nepriaznivo ovplyvnené práva a slobody iných osôb.

  Právo vznies? námietku

  Z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie máte právo vznies? námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov (pozri el. 21 GDPR), ak ide o spracovanie z dôvodu verejného záujmu, pri výkone verejnej moci, alebo na úeely oprávnených záujmov našich ei tretej strany. Ak vznesiete takú námietku, môžu by? Vaše údaje naialej spracovávané iba v prípade preukázate3ných závažných oprávnených dôvodov na spracovanie, ktoré by prevažovali nad Vašimi oprávnenými záujmami alebo právami a slobodami, alebo na úeely ureenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov.

  Pokia3 by sme osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, spracovávali na úeely priameho marketingu (vrátane profilovania, ak sa ho týka), máte právo kedyko3vek vznies? námietku proti takémuto ich spracovaniu. Na tieto úeely však naša spoloenos? osobné údaje nespracováva.

  Právo neby? predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania

  Ako subjekt osobných údajov máte právo neby? predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre Vás právne úeinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotýka.

  To neplatí, ak je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a správcom, ak je založené na Vašom výslovnom súhlase alebo je povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi. Naša spoloenos? však nevykonáva žiadne rozhodnutie bez vplyvu 3udského posúdenia s právnymi úeinkami pre subjekt údajov.

  Právo poda? s?ažnos? na dozorný úrad

  Bez toho, aby boli dotknuté akéko3vek iné prostriedky správnej alebo súdnej ochrany, máte právo poda? s?ažnos? na niektorom dozornom úrade, najmä v štáte Vášho obvyklého bydliska, mieste výkonu zamestnania alebo mieste, kde došlo k údajnému porušeniu, ak sa domnievate, že spracovaním Vašich osobných údajov je porušené GDPR.

  V Eeskej republike je týmto dozorným úradom Úrad pre ochranu osobných údajov (ialej len ÚOOÚ). Kontakty a bližšie informácie k úradu je možné získa? na internetových stránkach ÚOOZwww.uoou.cz.

  O pokroku v riešení s?ažnosti a o jeho výsledku Vás informuje dozorný úrad, na ktorom podáte s?ažnos?.

  Oznamovanie prípadov porušenia zabezpeeenia osobných údajov

  Ochrana Vašich osobných údajov je zabezpeeená tiež povinnos?ou každého správcu oznámi? Vám bez zbytoeného odkladu porušenie zabezpeeenia Vašich osobných údajov, pokia3 je pravdepodobné, že bude ma? za následok vysoké riziko pre Vaše práva a slobody.

  Vyššie uvedené oznámenie sa však pod3a elánku 34 ods. 3 GDPR nevyžaduje, ak:

  • správca zaviedol náležité technické a organizaené ochranné opatrenia a tieto opatrenia boli použité (najmä také, ktoré robia Vaše osobné údaje nezrozumite3nými pre kohoko3vek, kto nie je oprávnený k nim ma? prístup, ako je napríklad šifrovanie),

  • správca prijal následné opatrenia, ktoré zaistia, že vysoké riziko pre Vaše práva a slobody pod3a odseku vyššie sa už pravdepodobne neprejaví, alebo

  • by si to vyžadovalo neprimerané úsilie.